Nathan en Corrie zingen tijdens de zangdienst
  • Opties

Verslag jubileumdag 50 jaar PBB

Op zaterdag 9 februari mochten wij ongeveer tweehonderd mensen begroeten bij de viering van het 50-jarig jubileum van Henk en Connie de Cock. Wij kunnen terugkijken op een zeer bemoedigende dag waarvan wij u hier verslag doen.

 

Na de opening door dag-coördinator Cojan Prins verzorgde Nathan en Corrie Flach, met uitstekende ondersteuning van het muziek- en techniekteam van de gemeente Urk, een zangdienst met zowel Nederlandse als Braziliaanse tintjes. Daarna brachten Paul Brenner, voorganger van de Gemeinde Immanuël uit Griesheim in Duitsland, en Henk de Cock in de ochtendsamenkomst het woord.

Paul Brenner spreekt over zijn band met het werk van de PBB en stelt dat hij en zijn gemeente gezegend zijn door het werk van Henk en Connie. Edele ranken brengen edele vruchten voort. Het zendingswerk is bijbels, want het plan van God wordt geopenbaard onder alle volken. Dat plan houdt in dat alle mensen en alle volken in het lichaam van Christus gevoegd dienen te worden. God heeft een hart met twee kamers. God wil zich openbaren in de gemeente én Hij heeft zijn ogen gericht op alle mensen. De gemeente zal samen met Jezus dit tweezijdige plan van God volbrengen. Daarvoor wil God mensen gebruiken. Die mensen dienen, op basis van een helder plan, een vaste koers te volgen met een gezonde leer, onder leiding van de Heilige Geest. Evangelisatie en gemeentebouw gaan daarbij hand in hand. Deze mensen worden gekenmerkt door trouw, inzicht, geloof, nederigheid en ijver. God is ook op zoek naar mensen die dicht bij zendelingen willen staan. Dit zijn mensen die het hart van een zendeling willen zoeken. Deze mensen willen luisteren, maar durven ook vragen te stellen. Niet om te veroordelen, maar om te begrijpen hoe zij het zendingswerk beter kunnen ondersteunen.

Na een, door de Gemeinde Immanuël in het Portugees gezongen, lied wordt een korte video-impressie van 50 jaar PBB gegeven. In deze film zegt Henk o.a.: “Wij bidden niet om geld, maar dat mensen gered worden. God zal dan in al het nodige voorzien. Wij (Henk en Connie, red.) zijn blij met Nathan en Corrie die ons werk in dezelfde lijn voortzetten.”

Henk spreekt over de zendingsopdracht die Jezus ons gegeven heeft. Jezus is de leraar der leraren. Hij heeft gezegd dat wat wij om niet hebben ontvangen, dat wij dat ook om niet moeten uitdelen. Jezus leert ons met welke instelling wij moeten evangeliseren. Hij neemt geen geld mee maar laat 99 schapen achter om er één te kunnen redden. Als het ons gaat om het redden van zielen zijn wij geen ontwikkelingswerkers maar verkondigers van het Evangelie. Ook wordt binnen de hedendaagse kerken veel gezocht naar geestelijke opwekking en nieuwe werkingen van de Geest. Maar er zal geen opwekking zijn zonder Evangelisatie. Natuurlijk leiden wij mensen ook verder. Wij voeden ze op in het discipelschap. Daarbij mogen wij ons afvragen of wij afstandelijke opvoeders of bewogen vaders willen zijn. Alleen als dat laatste het geval is kunnen wij werkelijk vruchtbaar zijn.

Na het woord van Henk leidt Teun Mazereeuw uit de gemeente Urk de maaltijd in met gebed. Daarna mogen alle aanwezigen genieten van een maaltijd die al even goed verzorgd is als de catering voor en na het dagprogramma.

Nathan opent de middagsamenkomst met enkele liederen. Daarna vertelt Piet Bakker, voorganger van de gemeente Urk, in het kader van de taakoverdracht van Henk naar Nathan, over de rol van profetie. Sommige profetieën blijken onjuist te zijn. Daardoor kan grote schade worden aangericht. Het is van groot belang dat wij in ons profeteren open en aanspreekbaar blijven. Het vergt moed om op eerder uitgesproken profetieën terug te komen, maar het is voor het herstel van beschadigingen noodzakelijk, dat wij durven toegeven dat wij fouten hebben gemaakt als profetieën niet uitkomen. Het zendingswerk heeft een sterk thuisfront en structurele financiële ondersteuning nodig. Alleen dan kunnen er op de langere termijn resultaten worden bereikt. Gemeentebouw kost tijd, maar levert als extra resultaat dan ook nog maatschappelijke verbeteringen op.

Na het woord van Piet vertelt Siem Kranenburg uit de gemeente in Moordrecht hoe de kinderen en de jongeren uit Moordrecht geld hebben ingezameld voor de renovatie van het gebouw van de PBB. Na zijn presentatie overhandigen enkele kinderen een symbolische cheque aan Henk de Cock.

Daarna spreken Nathan en Corrie. Nathan geeft aan dat zij het verkondigen van het Evangelie als hun kernopdracht zien. Maar mensen dienen ook verder te worden geleid dan de eerste stap. Ze worden in de gemeente opgevoed tot volwassen christenen. Volwassen christenen beschikken over de gave van dankbaarheid. Nathan spreekt zijn dank uit voor het werk dat hij met Corrie mag doen en de steun die zij vanuit Nederland ontvangen hebben. Corrie sluit af met de woorden van Marcus 10 : 44: “…wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn”.

Tot slot geeft Henk het woord aan Connie. Connie vertelt over haar ervaringen in een halve eeuw zendingswerk. Ik heb veel genezingen gezien. Zo is Henk genezen van kanker. Ik heb gezien hoe het evangelie harten geheeld heeft. Ik heb mensen zien groeien in geloof en zelfs in welvaart als gevolg van het evangelie. Maar ik ben alleen werkelijk getroffen door de reinheid van het evangelie dat harten kan veranderen. De wetenschap mag indrukwekkende prestaties hebben geleverd, maar alleen het evangelie is in staat om mensen ten leven te behouden!

Als laatste onderdeel van de jubileumdag spreken Paul Brenner en Piet Bakker in aanwezigheid van het bestuur een zegen uit over Henk, Connie, Nathan, Corrie en Camilla.

Over Peter Annotee

Peter Annotee is sinds 2008 Secretaris en waarnemend voorzitter van Stichting PBB. Peter is lid van Volle Evangelie Gemeente in 't Goudse. In het dagelijks leven werkt Peter als Adviseur documentaire informatievoorziening bij het Ministerie van Defensie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stichting PBB 2014