Categorie: Bijbelstudies

Artikelen in de categorie bijbelstudie.

Een studie van de pastorale brieven (deel II/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Om een goed rentmeester te zijn van de gave van God in ons, moeten we de blijdschap en de energie hebben om de Heer te dienen, ook tijdens moeilijkheden en vervolging. De discipelen

Een studie van de pastorale brieven (deel I/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Als Paulus op de hoogte komt van de tranen van Timotheüs, komt er een groot verlangen in hem op om hem te ontmoeten. Maar, vreemd genoeg, niet met het voornemen om Timotheüs op

OVERWINNING

Door Nathanael Flach Eén van de vakken die we doceren op onze Bijbelschool is Hamartiology (leer van de zonde). Het gaat om de studie over het begrip zonde en de consequenties ervan. Met het oog op de evangelische wereld waarin

Word wakker! Zorg voor je kinderen

Camilla schrijft Dag allemaal! Is alles goed met jullie? Hier in Brazilië zijn we door een herfst gegaan die meer lijkt op de Nederlandse winter, waar de temperatuur tot 0 graden zakte. We zijn allemaal geshockeerd door deze lage temperaturen.

Introductie: De sabbat

De afgelopen maanden hebben we een bijbelstudie getiteld: “De sabbat” van Henk de Cock in vijf delen op onze website kunnen publiceren. Henk geeft hierin heldere inzichten over de door God ingestelde Sabbat. U kunt de delen op onze website

Voorwoord: Kennis van goed en kwaad

Het enige wat in het paradijs voldoende was om de mens in verleiding te doen vallen, was hem wijsmaken dat hij aan God gelijk kon worden door de kennis van goed en kwaad. God had de mens maar één enkel

De sabbat deel V:De sabbat waar David over sprak

De sabbat waar David over sprak Vanaf Genesis, is de betekenis van de sabbat steeds duidelijker geworden door andere Bijbelse uitspraken en beelden. Zelfs het innemen van Kanaän, ondanks de nationale ‘rust’, was niet de definitieve onthulling van de sabbat.

De sabbat deel IV: Geloofsrust

  De schrijver van de Hebreeënbrief geeft een duidelijke interpretatie van de sabbatdag. Niemand kan de sabbat houden door eigen inspanningen, zoals gebeurt met het houden van vastgestelde dagen en tijden, zonder te rusten in wat God al voor ons

De sabbat deel III: Een nieuwtestamentische interpretatie

  De geestelijke betekenis van de sabbat komt vooral naar voren in het Nieuwe Testament. De opvatting dat God een speciale dag of plaats gekozen zou hebben om Hem te aanbidden, wordt daarin totaal ongedaan gemaakt.  

De sabbat deel II: Wat is de oorspronkelijke sabbatdag?

De sabbat is door God ingesteld om ons tot zegen te zijn: (Gen. 2:3). Zelfs in de tien geboden wordt er op gewezen dat God de sabbat zegende, omdat Hij Zijn werken in zes dagen voltooid had, met op de

Top