Financiën & beleid

Wij zijn transparant over onze financiën. Wij willen u graag inzicht geven in de zegen die uw gift het afgelopen jaar is geweest en hoe we de komende jaren het zendingswerk verder zullen ondersteunen.

Financiële Jaarverslagen

 U kunt hier de ANBI informatie over 2020 downloaden  

U kunt hier jaarstukken PBB 2018.pdf over 2018 downloaden
U kunt hier jaarstukken PBB 2017.pdf over 2017 downloaden.
U kunt hier Jaarstukken_2016_St.PBB_verkort over 2016 downloaden.
U kunt hier Jaarstukken_2015_St.PBB_verkort over 2015 downloaden.
U kunt hier Jaarstukken_2014_St.PBB_verkort over 2014 downloaden.
U kunt hier Jaarstukken_2013_St.PBB_verkort over 2013 downloaden.
U kunt hier Jaarstukken_2012_St.PBB_verkort over 2012 downloaden.

Mocht u vragen hebben, of interesse in het volledige jaarverslag dan kunt u deze aanvragen bij onze penningmeester via email ( Klik hier ). Of stuur een email naar penningmeester[@]pinksterbijbelschool.nl (zonder de blokhaken).

Beleidsplan 2019 – 2024

Download hier het (voorlopige) beleidsplan voor 2019 – 2024.
Beleidsplan-PBB-2019 – 2024.pdf

Huidig Bestuur

Het bestuur van de Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Johan Hubers
Secretaris: Corma Manuhutu
Penningmeester: Dick Huis
Algemeen bestuurslid: Bas Bakker

Beschrijving van de stichting

Ter ondersteuning van de Pinkster Bijbelschool in Braz Cubas (Mogi das Cruzes, Brazilië) en het werk dat door de zendingsechtparen Henk de Cock en Nathanaël en Corrie Flach gedaan wordt, is in Nederland de stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië (PBB) opgericht.

De vorm ‘stichting’ is in Nederland een gebruikelijke constructie voor een rechtspersoon en wordt bij notariële akte opgericht. In deze akte zijn alle relevante zaken van de stichting in ‘statuten’ verwoord. De stichting is statutair gevestigd te Eerbeek en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nummer 41038031.

Het vestigingsadres van de stichting PBB is:
Marsmangaarde 152
7414 XG, Deventer

De stichting PBB heeft uitsluitend als doel dit werk in Brazilië vanuit Nederland te ondersteunen en is derhalve de formele vertegenwoordiging. Deze ondersteuning bestaat, naast de financiële support, uit het onderhouden van de contacten en het werven van fondsen. De nieuwsbrief, die ieder kwartaal uitgebracht wordt, fungeert hierin als centraal communicatiemiddel. De website is hierin als modern medium een toevoeging en een archief. De bestuursleden en andere medewerkers zijn allen als ‘vrijwilligers zonder vergoeding’ aan te merken.

De stichting PBB heeft geen vermogensvorming. De (vrijwillige) giften, die de stichting ontvangt, komen voor 100% het werk in Brazilië ten goede. Voor de volledigheid dient daartoe opgemerkt te worden, dat de kosten van de nieuwsbrief (drukwerk en porto) en de website uit de algemene middelen van de stichting in Nederland betaald worden. Een positief saldo uit de verkoop van de boeken, die door Henk de Cock geschreven worden, wordt (voorlopig) gereserveerd voor volgende uitgaven.

Naar Nederlands recht dienen bovenstaande zaken goed en ordentelijk geregeld te zijn. De families De Cock en Flach hechten, naast een duidelijke en transparante structuur, zeer veel belang aan een geestelijke eenheid. De grondslag van de werkzaamheden in Brazilië is een roeping van Godswege en de bestuurders in Nederland dienen in de eerste plaats dit van harte te onderschrijven. De ‘bestuurders’ in maatschappelijke zin dienen in geestelijke zin dus ‘dienaren’ te zijn en vanuit de liefde van het Woord Gods te handelen, opdat Christus verheerlijkt worden.

De donateurs van de stichting zijn afkomstig uit verschillende denominaties, met een duidelijke gemeenschappelijke factor: liefde voor het onverkorte, onvervalste, ‘recht-voor-z’n-raap’ evangelie, zoals (onder andere) door de Henk de Cock en Nathanaël en Corrie uitgedragen wordt. De verschillende denominaties van de donateurs in Nederland zien we ook terug bij de studenten aan de Bijbelschool in Brazilië. Henk de Cock en Nathanaël en Corrie ervaren het als een grote zegen, dat zoveel trouwe donateurs het voor hen mogelijk gemaakt hebben, zich 100% te wijden aan het geestelijke werk in de Bijbelschool en de gemeente in Braz Cubas.

De gemeente in Braz Cubas, de overige gemeenten die uit de zendingsarbeid en de Bijbelschool voortgekomen zijn en de gemeente in Japan zijn allemaal zelfstandig en worden niet vanuit de stichting PBB ondersteund.

Anbi status

Giften aan de Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De stichting beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). U kunt dit zelf controleren op de website van de belastingdienst, door te klikken op deze link (vul bij Instelling ‘Bijbelschool’ en bij Vestigingsplaats ‘Deventer’ in)

Het fiscaal nummer van de stichting: 8160.59.470

IBAN rekening nummers

ABN Amro rekening
IBAN: NL25 ABNA 0591 9339 77
BIC: ABNANL2A
Postbank / ING rekening
IBAN: NL24 INGB 0001 4288 83
BIC: INGBNL2A